Na cestách

Porovnanie ekonomík JAR – BOTSWANA – NAMÍBIA

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

 

JAR má rozvojový trh so stredným vyšším príjmom (hodnotenie Svetovej banky: patrí medzi štyri v Afrike, ďalšie sú Botswana, Gabon a Maurícius s výraznými zásobami nerastných surovín, s dobre rozvinutým finančníctvom, právom, komunikáciami, energetikou a dopravnými odvetviami, juhoafrická burza ja najväčšia v Afrike a patrí medzi 20 najväčších vo svete.

Burza v Johannesburgu

Ekonomika je po Nigérii druhá najväčšia v Afrike. Od roku 1996 sa HDP Juhoafrickej republiky takmer strojnásobilo na 400 miliárd USD v roku 2011, ale potom sa znižovalo na asi 349 miliárd USD v rokoch 2016-2017.

V hospodárstve krajiny majú dôležitú úlohu štátne podniky, vláda má akcie asi 700 štátnych podnikov v rôznych odvetviach priemyslu.

V roku 2016 tvorilo päť najväčších prekážok pre podnikanie v krajine:

  • neefektívna vládna byrokracia

  • obmedzujúca pracovná regulácia

  • nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

  • politická nestabilita

  • korupcia

JAR je v rámci afrického kontinentu jednou z najvyspelejších krajín, má dobre vyvinutý obchod so službami a je už dlho industrializovaná. HDP na obyvateľa však mal v 80. a začiatkom 90. rokov zostupnú tendenciu, od konca 90. rokov opäť stúpa. JAR vytvára asi 25 % HDP celého afrického svetadielu.

V decembri 2019 Juhoafrická republika zaznamenala v 3. kvartáli nečakaný pokles. Podľa ekonómov takýto vývoj môže viesť k zhoršeniu ratingu krajiny. Hrubý domáci produkt JAR klesol po úprave o sezónne vplyvy medzi kvartálne o 0,6 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku zaznamenal rast o 3,2 %. Ekonómovia počítali aspoň s miernym rastom o 0,1 %. V novembri 2019 centrálna banka JAR zhoršila vyhliadky vývoja ekonomiky na tento, budúci aj ďalší rok. Tento rok počíta s rastom o 0,5 % a na budúci rok so zrýchlením tempa rastu na 1,4 %.

Pôvodne očakávala tohtoročný rast na úrovni 0,6 % a v budúcom roku rast o 1,5 %. Čo sa týka roka 2021, pôvodne počítala s ekonomickým rastom o 1,8 %. Teraz očakáva rast na úrovni 1,7 %. HDI, ľudského rozvoja Juhoafrickej republiky, ktorý do polovice 90. rokov stúpal, začal klesať až do roku 2005. veľký podiel na tomto poklese malo drastické skrátenie dĺžky života (1990 – 61,5 rokov, 2006 51 rokov), spôsobené predovšetkým pandémiou AIDS.

Pestovanie kukurice

JAR má veľmi bohaté náleziská nerastných surovín, ale nemá ropu. Má najväčšie zásoby zlata, platiny, chrómu a vanádu na svete. Významná je ťažba čierneho uhlia a železnej rudy. V Afrike drží prvenstvo vo výrobe a spotrebe elektrickej energie. V Transvaale sú najväčšie tepelné elektrárne na svete (zabezpečuje takmer 2/3 produkcie elektriny pre celú Afriku).

V Juhoafrickej republike sa nachádza jediná atómová elektráreň v Afrike – jadrová elektráreň Koeberg. Stojí na západnom pobreží neďaleko Kapského Mesta.

Jadrová elektráreň Koeberg

Poľnohospodárska výroba sa sústreďuje na pestovanie kukurice, pšenice, cukrovej trstiny, produkciu vlny, kurčiat, hovädzieho dobytka a oviec. Problém predstavujú nedostatočné zavlažovacie systémy a erózia pôdy.

Vývoz predstavoval v roku 2017 takmer 37% HDP a JAR patrí 39. miesto na svete. Hlavnými obchodnými partnermi sú Čína, USA, Nemecko, Japonsko, India a Botswana. Vyvážajú sa hlavne diamanty, zlato, niektoré rudy a strojárenské výrobky. Dovážajú sa potraviny, výrobky chemického a petrochemického priemyslu a strojárenské výrobky.

BOTSWANA

Až do začiatku globálnej recesie v roku 2008 mala Botswana jeden z najvyšších indexov hospodárskeho rastu na svete a to od získania nezávislosti v roku 1966. Z recesie sa zotavila v roku 2010, ale až od roku 2017 začal skromný rast predovšetkým z dôvodu poklesu svetového obchodu s diamantmi, ale svoju úlohu pritom zohráva aj nedostatok vody a energií.

Vďaka rozpočtovej disciplíne a zodpovednému riadeniu sa Botswana transformovala z jednej z najchudobnejších krajín sveta medzi krajiny so stredne vysokým HDP, ktorý v roku 2017 dosiahol úroveň zhruba 18 100 USD na obyvateľa. Botswana sa tiež považuje za jednu z najmenej korupčných krajín a za dobré miesto na investície z krajín subsaharskej Afriky.

Vláda od začiatku podporovala príliv zahraničného kapitálu. Veľké zásluhy na rozvoji Botswany má aj zahraničná pomoc. Tá pochádzala prevažne z britských, amerických a škandinávskych zdrojov. Tie smerovali hlavne do projektov v oblasti poľnohospodárstva, školstva, zdravotníctva a infraštruktúry (stavby ciest, telefónnych ústrední, vysielačov a pod.).

Významná bola aj prítomnosť zahraničných podnikateľov, učiteľov, lekárov, pracovníkov štátnej správy a i., často dobrovoľných síl. Zakladali sa rôzne polo štátne spoločnosti kontrolujúce distribúciu vody, elektrickej energie a produkciu potravín. Národná rozvojová banka poskytovala pôžičky poľnohospodárom a živnostníkom.

Keďže ekonomika Botswany je tesne zviazaná s exportom diamantov, tak jej úroveň sleduje globálne cenové trendy tejto komodity. V súčasnosti príjmy z tohto obchodu tvoria jednu štvrtinu HDP, asi 85% príjmov pochádza z exportu. Export diamantov dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2013 v roku 2017, vďaka čomu vzrástla ekonomika Botswany o 4,5% a devízové rezervy dosiahli 45% HDP.

Baňa na diamanty – Jwaneng

Ťažbu diamantov ovláda spoločnosť Debswana, spoločný podnik botswanskej vlády a juhoafrickej spoločnosti De Beers. Vláda podporovala aj sofistikovanejšie odbory ako je napr. cestovný ruch a iné služby. V krajine sa dokonca krátkodobo vyrábali aj autá značky Hyundai. Vláda vedomá si obmedzenej veľkosti miestneho trhu (približne 2,2 milióny obyvateľov) sa chce zamerať hlavne na investície podporujúce export, najmä rozvoj spracovania diamantov, ďalší rozvoj turistiky, ale aj finančníctva a počítačový priemysel.

NAMÍBIA

Ekonomika Namíbie je silne závislá na ťažbe a spracovaní nerastných surovín pre export. príjmy z ťažby tvoria zhruba 12,5% HDP, ale viac ako 50% zahraničných príjmov. Vďaka bohatým aluviálnym ložiskám diamantov je Namíbia primárnym zdrojom najkvalitnejších diamantov. Rastie význam ťažby diamantov z mora, tak ako sa zmenšujú zásoby drahokamov na súši. Rastúce náklady získavania diamantov, najmä ťažby z mora, pri súčasnom zvyšovaní produkcie diamantov v Rusku a Číne má za následok znižovanie zisku z tohto sektora.‌

Vláda si uvedomuje potrebu pridanej hodnoty k surovinám, a to najmä ich spracovávaním , rozširovaním služieb, najmä v logistickom a dopravnom segmente.

Namíbia je jedným z najväčších producentov uránu na svete. Uránová baňa Husab (vlastnia ju Číňania) začala svoju činnosť v roku 2017 a dosiahla svoju plnú produkciu v auguste 2018 a produkuje takmer 7 miliónov ton uránu ročne. Významná je aj produkcia zinku a v menšej miere aj zlata a medi. Ekonomika krajiny je veľmi citlivá a zraniteľná výkyvmi cien týchto surovín na svetových trhoch.

Uránová baňa Husab

Namíbia dováža zhruba polovicu spotreby obilia, najmä v obdobiach sucha sa javí problematickým nedostatok potravín vo vidieckych oblastiach.

Rozdeľovanie príjmov je mimoriadne nevyrovnané, súčasná vláda považuje za prioritu prieskum nových ložísk, pričom podporuje podnikateľské prostredie. HDP rástlo pomaly, v roku 2017 bol prírastok cca 1%. Po období vysokého rastu v rokoch 2010-2015, kedy ekonomika rástla okolo 5% ročne, v roku 2018 pokračovalo výrazné spomaľovanie namíbijskej ekonomiky, a to v dôsledku dopytu po hlavných exportných komoditách, najmä diamanty a urán, ale aj neefektívne riadenie hospodárstva, korupcia a nedostatok investícií.Tento deficit čiastočne vyrovnávajú dielčie investície do ťažobného priemyslu či do rozširovania prístavu vo Walvis Bay, kde sa angažujú čínske firmy.

V rámci hodnotenia Doing Business 2019 Svetovej banky patrí Namíbii 107. pozícia (pričom v roku 2012 bola 78.) (Botswana 87., JAR 84.).

Navachab – baňa na zlato

Dlhodobou nevýhodou Namíbie voči konkurentom v regióne z hľadiska prílivu zahraničných investícií je veľkosť trhu. Od roku 2014 príliv investícií zo zahraničia klesá, čo je spôsobené aj výpadkami v zásobovaní vodou a elektrickou energiou, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a pod. Krajina je členom regionálnych zoskupení Juhoafrickej colnej únie (SACU), odkiaľ dostáva 30-40% svojich príjmov a Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC).

Cesta Swakopmund – Valwis Bay

Namíbia má na africké pomery celkom slušnú sieť ciest, vybudovanú nemeckými kolonistami a modernizovanú v 80. rokoch juhoafrickými robotníkmi.

Autor: Anton Magula

Príspevok vznikol ako jeden z výstupov geografickej expedície BOJAR, september 2019

Literatúra:

https://www.heritage.org/index/country/southafrica

https://globaledge.msu.edu/countries/south-africa/economy

https://data.worldbank.org/

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/botswana

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/namibie-zakladni-charakteristika-teritoria-17911.html#sec3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *