Postupujúcich do krajského kola určujú krajské komisie. Výsledky budú zverejnené do konca januára 2018.

Vyhodnotenie GO Z ŠK 2018.xlsx>>

Riešenia GO >>

Školské kolo GO kategórie Z 2017/2018 tvorilo jeden test, obsahoval 30 otázok a trval 35 minút.

Súťažilo sa online na internete.

Všetky úlohy mali správnu odpoveď z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

O postupujúcich rozhodlo:

  1. počet správne zodpovedaných otázok,
  2. čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meral od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny neboli zaradení súťažiaci, ktorí prekročili pri riešení 35 minút a odoslali test neskôr.

Súťažilo sa na internetovej domovskej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 12. 1. najneskôr o 17.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 19. 1. 2018 (do 10.00) na stránke www.zmaturuj.com,  FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk

Krajské kolo GO 2017/2018 v kategórii Z podľa jednotlivých krajov sa uskutoční v presne určených priestoroch s vylúčením cudzej pomoci. Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené. Takto možno odhaliť aj tých, ktorí postúpili zo školského kola podvodom (či s pomocou inej osoby).

Testov sa mohli zúčastniť aj žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

header_penpot.png

Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

Bizubová M. a kol. : Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
Tolmáči, L. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
Lauko. V. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
Allaby, M. a kol : Ottova obrazová Encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
Čeman, R. a kol. : Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010
Čeman, R. a kol. : Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015á
Klímová, E. a kol. : Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017
Zubriczký, G. : Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
Magula. A a kol. : Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

Vydal: Slovenská komisia Geografickej olympiády, 2018

Súťaž garantuje a finančne zabezpečuje: Celoštátna komisia geografickej olympiády,
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. a  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava