Na stiahnutie PDF: METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY 47. ročník Geografickej olympiády (GO), kategórie A, B, Z (stredné školy) školský rok 2018/2019

 

Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy

 

Súťaž GO v kategórii Z prebieha v troch kolách

 

 

Školské kolo

Tvorí ho jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min. Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

  1. počet správne zodpovedaných otázok,
  2. čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr. Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov Medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

Školské kolo bude v roku 2019 prebiehať 24. 1. 2019 vo štvrtok od 14.30 do 16.00.

Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 24. 1. o 19.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 1. 2. 2019 (do 10.00) na stránke zmaturuj.com, na FB Geografická olympiáda aj na stránkach www.olympiady.sk a www.regionalnageografia.sk. Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO do 1.2.2019.

 

Krajské kolo

Pozostáva z jedného testu a 35 otázok, čas trvania 45 minút. Časť z nich sú otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť sú otvorené otázky so stručnou odpoveďou.

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

Celkový počet získaných bodov.

V prípade rovnosti bodov: 1) počet získaných bodov za osobitne vyznačené otázky. V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa: 2) kto určil najbližšie číslo k riešeniu vybratej otázky. V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa: 3) rozhodne komisia (napr. celkove logickejšie odpovede na test alebo lós). Počas riešenia testu môžu súťažiaci používať tituly: Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava 2010 Čeman, R. a kol.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava 2015 Magula, A. a kol.: Svet 2016, Mapa Slovakia Plus, Bratislava, 2016 Poprípade iný atlas.

Pri písaní testu možno použiť maximálne tri knižné tituly.Pri vypracovaní testu možno používať kalkulačku, pravítko, rysovacie potreby, farebné perá alebo farbičky. Zakázané je používanie mobilov (aj ako kalkulačiek) a iných elektronických zariadení s pripojením na internet.

Krajské kolo GO 2018/2019 v kategórii Z podľa jednotlivých krajov sa uskutoční v presne určených priestoroch s vylúčením cudzej pomoci dňa 8. 2. 2019.

Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené na stránke zmaturuj.com, na FB Geografická olympiáda a na stránke www.regionalnageografia.sk

 

Celoštátne kolo pozostáva z troch súčastí:

A) Vedomostný test

Obsahuje od 10 do 30 zadaní rôzneho charakteru (výber správnej alternatívy, pravda-nepravda, s doplnením odpovede, zadanie esejové). Čas riešenia je 60 minút, za ktoré možno získať maximálne 50 bodov.

B) Multimediálny test

Tvorí 25 otázok s výberom správnej odpovede alebo doplnenie krátkej odpovede. Čas riešenia 30 minút s možnosťou získať maximálne 25 bodov.

C) Praktický test

Má minimálne 2 až 20 otázok s riešeniami, ktoré vyžadujú širokú paletu zručností (IT, kartografické, grafické, analytické a i.). Maximálny počet bodov za praktický test je 60. Čas riešenia je 3-4 hodiny, v závislosti od počtu a náročnosti zadaní.

Spolu za všetky tri testy možno získať 135 bodov.

O poradí súťažiacich rozhoduje celkový počet dosiahnutých bodov, v prípade rovnosti bodov počet bodov získaných za praktický test.

 

Celoštátne kolo sa v roku 2019 uskutoční 29.-31. 3. 2019 v Ružomberku.

Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu:

Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008 Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009 Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004 Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010 Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010 Čeman, R. a kol.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015 Klímová, E. a kol.: Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017 Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009 Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016 Autorský kolektív GO pre SŠ a 2. stupeň OG: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., vedúci autorského kolektívu Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, B-1 č. 546, 842 15 Bratislava +421 2 60 29 64 30, ladislav.tolmaci@uniba.sk Zostavil: Autorský kolektív GO pre SŠ a OG Vydala: Slovenská komisia Geografickej olympiády, 2019 Súťaž garantuje a finančne zabezpečuje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Slovenská komisia Geografickej olympiády, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mapa Slovakia Plus, s. r. o. a vydavateľstvo DAJAMA, s. r. o.

 

V prípade nejasností, prosím kontaktovať autorov na nasledujúcich adresách:

Daniel.gurnak@uniba.sk Cestovatel123.lt@gmail.com