Krajské kolo GO 2021 v kategóriách A, B, Z  sa bude konať 26.3.2021 od 14.00 do 16.00 online test

Základné skrátené pokyny

V kategóriách A, B pošlú učitelia zo škôl práce alebo postery v PDF spolu s abstraktom mailom krajským predsedom GO. Neposielajú sa v tlačenej forme! Zoznam a e-maily krajských predsedov: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/GO/Adresare/Adresar-clenov-SK-GO.alej

Krajská komisia urobí posudky na práce, študenti práce a postery nebudú v krajskom kole obhajovať.

V Z postúpili do krajského kola všetci súťažiaci, ktorí získali 20 a viac bodov.

Testy budú zaslané mailom všetkým účastníkom dňa 26.3.2021 medzi 14.00 až 16.00 a budú ich písať všetky kategórie A, B, Z online. Opravia ich tvorcovia testov. Výsledky testov pre súťažiach v A, B budú zaslané krajským komisiám (KK) a tie ich doplnia o body za práce alebo postery. Potom to KK celkovo vyhodnotia.

KK dostanú aj výsledky v kategórii Z podľa krajov.

Poradie súťažiach, postupujúcich a diplomy zabezpečia KK GO spolu s CVČ alebo okresnými úradmi (podľa kraja).

Podrobné pokyny

Účasť v súťaži:

V kategórii GO Z žiaci, ktorí získali v školskom kole GO Z 20 a viac bodov. V kategóriách A, B tí súťažiaci, ktorých práce/postery zašlú krajským predsedom v elektronickej podobe pedagógovia zo stredných škôl a osemročných gymnázií. Termín zaslania prác a posterov do 19.3.2021 do 14.00. e-mailové kontakty na predsedov krajských komisií nájdete na: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/GO/Adresare/Adresar-clenov-SK-GO.alej.

Obsah súťaže:

Celé spektrum zručností a vedomostí z geografie, ktoré majú praktické uplatnenie, napr. práca s mapami, dátovými súbormi, jednotlivými prvkami krajiny a i.

Spôsob súťaže:

Testy budú rovnaké pre všetky kategórie A, B, Z a budú zaslané formou e-mailu účastníkom medzi 14.00 až 16.00 dňa 26.3.2021.

Súťažné kategórie:

A, B, Z

 

Pokyny ku krajskému kolu súťaže Geografickej olympiády (GO) v kategóriách A, B pre stredné školy

V kategóriách A a B sa súťaží vypracovaním a obhajobou samostatnej písomnej práce alebo postera na vypísanú, resp. zvolenú tému a riešením úloh formou písomných testov. Práce/postery svojím názvom i obsahom musia byť originálne, súťažiaci musí písomne čestne vyhlásiť, že prácu/poster neprihlásil a neprezentoval v inej súťaži. V prípade zistenia, že sa súťažiaci zúčastnil s tou istou písomnou prácou/posterom viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný vo všetkých súťažiach, a to aj dodatočne.

Témy samostatných prác vypisuje Slovenská komisia  GO v dvoch kategóriách:

kategória A: Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta okrem SR a voľná téma – geografia zahraničných krajín, globálne a environmentálne problémy Zeme,

kategória B: Aktuálne problémy z geografie SR a voľná téma – geografia Slovenska, globálne a environmentálne problémy Slovenska.

Odporúčania pre vypracovanie písomných prác GO v kategóriách A, B sú v dokumente: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf

Pokyny pre vypracovanie posterov a ich hodnotenie je uvedené na konci pokynov súťaže GO.  

Školské kolo GO v kategóriách A, B sa uskutoční podľa inštrukcií jednotlivých škôl.

V školskom kole sa hodnotí len písomná práca max. 100 bodmi (85 b. za text, 10 b. za prílohy, 5 b. za literatúru). Prácu posudzuje školou určený pedagóg.

Do krajského kola postupujú práce/postery, ktoré učitelia geografie na jednotlivých participujúcich stredných školách uznajú za adekvátne účasti na krajskom kole (určenie maximálneho počtu postupujúcich za školu je v kompetencii krajských komisií GO).

Postupujúce práce musia byť odoslané krajským predsedom komisií do 19.3.2021 do 14.00.

 

Krajské kolo GO v kategóriách A, B sa skladá z dvoch súčastí:

1) Test – 35 otázok, čas trvania 45 minút

Časť z nich sú otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť sú otvorené otázky so stručnou odpoveďou. Maximálne 35 bodov za test.

2) Hodnotenie odovzdaných písomných prác alebo posterov

V krajskom kole môže získať súťažiaci za prácu/poster maximálne 70 bodov (55 b. za text; 10 b. za prílohy; 5 b. za literatúru)

Spolu za obe súčasti krajského kola možno získať 105 bodov.

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

Celkový počet získaných bodov.

V prípade rovnosti bodov:

1) počet získaných bodov za test.

V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa:

2) kto určil najbližšie číslo k riešeniu vybratej otázky.

V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa:

3) rozhodne komisia (napr. celkove logickejšie odpovede na test alebo lós).

 

Počas riešenia testu môžu súťažiaci používať tituly:

Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie,  2019, ISBN: 978-80-8067-324-6

Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019,  ISBN: 978-80-8067-260-7

Oba atlasy môžete objednať na:

https://www.mapaslovakia.sk/c/atlasy/geograficke

Pri písaní testu možno použiť aj iné atlasy a knižné tituly a možno používať aj internet ale všetko bez cudzej pomoci.

Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené na stránke www.zmaturuj.com na FB Geografická olympiáda, na stránke www.regionalnageografia.sk.

 

POKYNY PRE VYPRACOVANIE POSTEROV A ICH HODNOTENIE

Základné časti tohto nového typu súťažného prvku Geografickej olympiády (GO) tvoria poster (vo formáte .pdf), jeho prezentácia a abstrakt.

Poster (vo formáte .pdf) a jeho abstrakt (v niektorom z formátov .doc, .docx, .pdf) musia byť zaslané najneskôr 7 dní pred konaním krajského kola GO v kategóriách A, B príslušnému predsedovi krajskej komisie GO a predsedovi celoslovenskej komisie GO na adresu postery.GO@gmail.com

Poster a jeho abstrakt v priebehu vyšších kôl GO už nemožno meniť. Na poster bude členom hodnotiacej komisie vypracovaný písomný posudok.

POSTER (v pdf)

Poster, ktorý postúpi na krajské kolo, musí mať rozmery  vo formáte A1 sú 59,4 cm (šírka) x 84,1 cm (výška). Orientácia posteru môže byť na výšku alebo na šírku.

Obr. 1 Schéma posteru 

Členenie posteru a obsah jednotlivých častí je nasledovný:

Úvod – teoretický základ, z ktorého vychádzali stanovené ciele práce, prípadne hypotéza, ktorú chcel autor práce dokázať alebo poprieť a stručné zdôvodnenie výberu témy práce.

Ciele práce – konkrétne ciele, ktoré si autor zadal na základe teoretických vedomostí.

Metódy – konkrétne postupy, pomocou ktorých autor dosiahol stanovené ciele práce.

Výsledky – súbor obrázkov, grafov, tabuliek, schém, textov alebo iných dokumentačných materiálov, ktoré dokazujú plnenie jednotlivých cieľov práce použitím stanovených postupov a metód.

Záver – zhrnutie a zhodnotenie výsledkov práce, v závere môže byť spomenutý význam práce v konkrétnej oblasti.

Zoznam informačných zdrojov (printových a elektronických). Maximálny počet textových znakov na celom posteri nesmie prevyšovať 7000 znakov (vrátane medzier).

 

ABSTRAKT

Pre kategóriu A a B Geografickej olympiády je povinný abstrakt. Abstrakt začína uvedením názvu posteru, mena, školy autora a roku, v ktorom sa súťaž GO koná. Abstrakt je krátka forma zhrnutia projektu, ktorá obsahuje teoretické uvedenie danej problematiky, stanovenie cieľov a postupov práce, stručné konštatovanie výsledkov, ich zhodnotenie a prínos. Do abstraktu sa nevkladajú žiadne tabuľky, grafy ani obrázky.

Abstrakt nesmie byť dlhší ako na jednu stranu A4, má mať riadkovanie 1,5, písmo má byť použité Times New Roman 12 – bold pre nadpis, štandardné písmo pre ostatný text.

Postery svojím názvom i obsahom musia byť originálne. V závere abstraktu súťažiaci musí písomne čestne vyhlásiť (ide o čestné vyhlásenie o originalite), že poster neprihlásil a neprezentoval v inej súťaži. V prípade zistenia, že sa súťažiaci zúčastnil s tým istým posterom (i keď pod upraveným názvom) viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný vo všetkých súťažiach, a to aj dodatočne.

Súťažiaci predkladá písomnú prácu a poster v alternatíve, nie oba typy súťažných prvkov súčasne. Poznámka: originalita sa vzťahuje aj na súťažiacich s písomnou prácou.

 

HODNOTENIE POSTEROV

Školské kolo: ➢ 100 bodov, z toho:

  • 75 b. za originalitu, formu, technickú a estetickú úroveň (75 – 45 b. veľmi dobrá; 44 – 35 b. dobrá; 34 – 25 b. priemerná, 24 – 1 b. podpriemerná)
  • 20 b. za prílohy (20 –18 b. originálny, rôznorodý vhodný dokumentačný materiál s textami a odbornou interpretáciou; 17 – 14 b. rôznorodý vhodný dokumentačný materiál s textami bez interpretácie; 13 – 10 b. hlavne obrázky s textom, interpretované; 11 – 6 b. hlavne obrázky s textom, neinterpretované; 5 – 1 b. hlavne obrázky bez textu, neinterpretované; 0 b. bez príloh)
  • 5 b. za literatúru (5 b. odborná, vhodná, citovaná; 4 b. odborná, vhodná, necitovaná; 3 b. populárna, vhodná, citovaná; 2 b. populárna, vhodná, necitovaná; 1 b. iná, citovaná; 0 b. nevhodná, necitovaná, bez literatúry)

Krajské kolo: ➢ 70 bodov, z toho:

  • 55 b. za originalitu, formu, technickú a estetickú úroveň (55 – 45 b. veľmi dobrá; 44 – 35 b. dobrá; 34 – 25 b. priemerná, 24 – 1 b. podpriemerná)
  • 10 b. za prílohy (10 – 9 b. originálny, rôznorodý vhodný dokumentačný materiál s textami a odbornou interpretáciou; 8 – 7 b. rôznorodý vhodný dokumentačný materiál s textami bez interpretácie; 6 – 5 b. hlavne obrázky s textom, interpretované; 4 – 3 b. hlavne obrázky s textom, neinterpretované; 2 – 1 b. hlavne obrázky bez textu, neinterpretované; 0 b. bez príloh)
  • 5 b. za literatúru (5 b. odborná, vhodná, citovaná; 4 b. odborná, vhodná, necitovaná; 3 b. populárna, vhodná, citovaná; 2 b. populárna, vhodná, necitovaná; 1 b. iná, citovaná; 0 b. nevhodná, necitovaná, bez literatúry)

 

Pokyny ku krajskému kolu súťaže Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z


Krajské kolo tvorí jeden test –
35 otázok, čas trvania 45 minút

Časť z nich sú otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť sú otvorené otázky so stručnou odpoveďou.

 

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

Celkový počet získaných bodov.

V prípade rovnosti bodov:

1) počet získaných bodov za osobitne vyznačené otázky.

V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa:

2) kto určil najbližšie číslo k riešeniu vybratej otázky.

V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa:

3) rozhodne komisia (napr. celkove logickejšie odpovede na test alebo lós).

 

Počas riešenia testu môžu súťažiaci používať tituly:

Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie,  2019, ISBN: 978-80-8067-324-6

Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019,  ISBN: 978-80-8067-260-7

Pri písaní testu možno použiť aj iné atlasy a knižné tituly a možno používať aj internet ale všetko bez cudzej pomoci.

Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené na stránke https://www.zmaturuj.com/, na FB Geografická olympiáda a na stránke www.regionalnageografia.sk.

V prípade, že si chcete objednať atlas alebo iný knižný titul informujte sa na stránke: https://www.zmaturuj.com/